Solo plant Kenya ltd
חברת בת של משתלת "סולו שתיל" ישראל

ל"סולו שתיל" ידע רב וניסיון עצום בשתלנות ורדים. בעבר היה זה הענף המרכזי של המשתלה והוא הניב הצלחה רבה. החל מסוף שנות התשעים עבר מרכז הכובד של תעשיית הורדים כפרחי קטיף לאפריקה, בגלל יתרונות יחסיים בגידול הפרחים לעומת אירופה וישראל: אקלים ועבודה זולה. כתוצאה מכך, חלה ירידה דרסטית בשטחי הגידול של ורדים בישראל וייצוא הפרחים לאירופה נפסק כמעט לחלוטין. המסקנה הבלתי נמנעת הייתה, הקמת משתלה נוספת באפריקה, בסמיכות לשוק. בשנת 2001 הקימה "סולו שתיל" ישראל את חברת הבת "סולו פלנט קניה", חברת בת של משתלת "סולו שתיל" ישראל. המשתלה נמצאת באזור מגנה, קרוב לניירובי, בירת קניה. המשתלה רשומה כחברה קנייתית, מעסיקה כ 120 עובדים והניהול הוא ישראלי.

החממות בקניה, המהוות העתק מדויק של שיטת הגידול שפותחה בארץ, מייצרות כ-7 מיליון שתילים בשנה, המשווקים באפריקה, בעיקר בקניה. השתילים מורכבים על הכנה נטאל ברייר והם משווקים בפלאג (PLUG), המכיל סיבי קוקוס. "סולו פלנט קניה" משווקת את הזנים של כל מטפחי הורדים.

לאורך השנים, מקפידים אנשי המשתלה להתעדכן במחקרים חדשים, בהפעלת מחלקת פיתוח ומחקר משלה וליישום הידע הרב שצברו במהלך השנים.

סולושתיל
facebook1
סולושתיל